Estonain Folklore

Home | Contact | About | FAQ | Search | Eesti Keeles | Deutsch

Databases

Here are gathered the text corpora that are compiled either by genre or as a representation of the heritage of some region or field. In addition to exhaustive or nearly exhaustive text collections these also include anthological compilations.

E-kogud allows you to search the corpora of digitised Estonian folklore texts that have been added to the general database. Only single databases are in some other language beside Estonian. Please have a look also at the general page of e-publications hosted by the server Haldjas.

Please note that the material presented here is protected by copyright laws and should not be copied or reproduced without consent from the copyright owner. Also, please give the authors due credit and use proper references when citing the material. If you have any questions, suggestions, problems - please contact us.

Overview of databases

Databases in English:

Estonian Droodles. Compiled by Piret Voolaid. Includes all Estonian rebuses collected before 1996. The database is searchable by words in the question, answer, archive reference, collector, site of recording, time of recording or keyword.

Databases in German:

Estnische Sprichwörter mit der buchstäblichen Übersetzung in die deutsche Sprache. Arvo Krikmann. 12,700 Estonian proverbs with translations into German. Searchable by keyword and type number either among Estonian or German texts.

Databases in Estonian:

Berta. BERTA ehk eesti rahvakalendri andmebaas ja tähtpäevade käsitlused. Koostanud Mare Kõiva, Taive Särg, Liisa Vesik. Andmebaasi osa otsitav tähtpäevade, metaandmestiku ja muude kategooriate järgi.

Eesti keerdküsimused. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab üle 25 000 keerdküsimust, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.

Eesti lühendmõistatused. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab üle 3000 lühendilaadset mõistatust, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.

Eesti maskeerimiskombestik. Koostas Ülo Tedre, tekstid sisestas Maris Müürsepp-Leponiemi. Uus andmekeskkond sisaldab Ülo Tedre põhjalikku käsitlust eesti vanematest sanditamis- ja maskeerimiskommetest koos kaartide ja fotodega. Andmebaasi osa sisaldab maskeerimiskombestikku puudutavaid tekste ERA käsikirjalisest rahvaluulearhiivist ja EKI murdearhiivist.

Eesti mõistatused. Koostanud Jaak ja Arvo Krikmann. Sisaldab päringuvõimalusi 95751 eesti mõistatuse kohta (tekst, lahend, koht, aeg, koguja jne), vahendeid päringutulemuste kihelkondlikuks kartografeerimiseks ning mitmesuguseid lisamaterjale.

Eesti värssmõistatused. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab u 1700 teksti, mis on leitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.

Eesti regilaulude andmebaas. Sisaldab kõiki Jakob Hurda ja Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogudes leiduvaid regilaulutekste koos lisamaterjalidega (kombe-, mängukirjeldused jm). Otsida saab kihelkonna, koguja ja kogumisaja järgi, laulutekstidest ja metaandmetest. Koostanud Eesti Rahvaluule Arhiivi regilauluprojektis osalejad.

Eesti piltmõistatused. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab kõiki 1996. aastani kogutud piltmõistatusi, mida kasutaja saab genereerida andmebaasist küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.

Eesti liitsõnamängud. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab üle 5000 eesti (liit)sõnamänge, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.

Eesti vanasõnad. Koostanud Arvo Krikmann. Sisaldab kõiki eesti vanasõnu. Otsija võimaldab järjestada leide tüübinumbrite või esinemissageduse järgi.

E-kogud. Võimaldab erinevaid päringuid folkloristide siseserveri andmebaasist Klaabu.

Etnoastronoomia. Koostanud Aado Lintrop. Valik süstematiseeritud usunditeateid maailma, planeetide, tähtede ja taevalaotuse kohta.

Grafiti andmebaas. Koostanud Piret Voolaid. Aastail 2010–2012 toimunud Eesti Teaduste Akadeemia ja Poola Teaduste Akadeemia koostööprojekti „Creativity and tradition in cultural communication“ (“Loovus ja traditsioon kultuurikommunikatsioonis”) üks väljundeid, mis sisaldab põhiliselt Tartust, aga ka mujalt jäädvustatud paröömilist ehk vanasõnalis-fraseoloogilist grafitit.

Herba. HERBA ehk etnobotaanika andmebaas. Koostanud Renata Sõukand ja Raivo Kalle, sisaldab vanemate käsikirjaliste kogude andmestikku, otsitav märksõnade ja botaaniliste tunnuste järgi.

Kohapärimuse andmebaas Koobas. Koostanud Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühm. Materjalid otsitavad nii paikade kui tekstide kohta käivate tunnuste järgi.

Justkui ehk eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas. Koostanud Anneli Baran, Anne Hussar, Asta Õim, Katre Õim. Sisaldab umbes 160 000 väljendit, mis on otsitavad väljendi, tüübi, sisu, arhiiviviite, koha, koguja, esitaja, kogumisaja järgi.

Kõnekäänud ja fraseologismid. Koostanud Arvo Krikmann. Sisaldab u 25400 teksti eesti kõnekäände ja fraseologisme, mis pärinevad: Asta Õimu Fraseoloogiasõnaraamatust, ERA käsikirjalisest rahvaluulearhiivist ja EKI murdearhiivist.

LEPP, Lõuna-eesti pärimuse portaal. Koostanud Mare Kõiva. Sisaldab 10000 Võrumaa ja Setumaa rahvaluuleteksti.

Lendvapärimus. Koostanud Mare Kõiva,. Sisaldab kõiki teemakohaseid teateid, jutte, nõidussõnu ja meditsiiniparktikat. Otsitav märkõnade järgi.

Levikuandmete kaardistaja. Koostanud Jaak ja Arvo Krikmann. Võimaldab teha mitmes projektsioonis kihelkondliku täpsusega levikukaartemistahes folkloorsete, etnograafiliste, dialektoloogiliste vm nähtuste kohta, kartogramme siluda, lisada neile legende jmt. Arvandmeid saab sisestada käsitsi või mõne tabeliformaati tundva programmi failidest (Word, OpenOffice, Notepad, Excel, Statistica vm).

Netihuumor. Koostanud Liisi Laineste. Sisaldab u. 30 000 eesti netinalja 1996. aastast tänini. Võimalik on märksõnaotsing.

Rehepapp. Rahvausundi ja -juttude andmebaas. Koostanud Mare Kõiva, Mare Kalda jt. Sisaldab muistendeid, loitse ja uskumusi.

Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekustes. Legendid, muinasjutud, uskumused, tavaõigus ja muu setu pärimus. Koostanud Kristi Salve.

Lastemängude andmebaas „Uka-uka“. Valik eri aegadest pärinevaid lastemängude kirjeldusi ja lapsepõlvemälestusi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Lisaks ka fotosid, jooniseid ja laste joonistusi. Otsida saab märksõna, koha- ja koguja kohta käivate andmete, samuti mängu nimetuse, liigi ja tegevuse kaudu. Koostanud Mall Hiiemäe, Astrid Tuisk.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 ELM FBG
XHTML, CSS & Design: Saamuel Vesik